ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player

MAG 2000


MAG 2000 je magnetický indikátor určený primárně pro sledování těžkých zásilek, např. průmyslových strojů, technického zařízení, celých kontejnerů nebo železničních vagónů.

Jeho funkci zajišťují dva nad sebou umístěné, vysoce citlvé magnety. Spodní je pevně uchycen k základně indikátrou, nad ním je  druhý, který se v důsledku nárazu nebo vibrací překračujících jejich magnetickou přitažlivost uvolní. To způsobí vychýlení horního magnetu z jeho skryté výchozí pozice do viditelného pole indikátoru, tato nová poloha magnetu indikuje směr a úhel nárazu.


Hlavní výhodou MAG 2000 je možnost resetovat pomocí speciálního klíče zpět do výchozího nastavení a opětovně použít. Tento cyklus není nijak omezen a  závisí pouze na fyzické životnosti indkikátoru.

 

Technická specifikace

Rozsah citlivosti
0,5 - 20G
Aktivační doba
0,5 – 50ms
Tolerance
± 10%
Provozní teplota
-25° - 60°C
-13° - 140°F
Stav při dodání
Nerozhoduje
Zabezpečení
Aktivovaný indikátor nelze bez použití klíče ovlivnit
Životnost
2 roky
Rozměry
63,5 mm x 60,96 mm x 20 mm

 

Reset indikátoru do výchozího nastavení 

Pro uvedení indikátoru do původního nastavení použijte následující postup:

  • Vložte klíč se čtyřmi kolíky do odpovídajícíh otvorů na průhledném krytu indikátoru
  • Klíč pevně stiskněte směrem dolů a zároveň pootočte krytem mírně doleva (proti směru hodinových ručiček)
  • Sejměte klíč a pokud je to možné, pootočte ještě krytem doleva
  • Odstraňte kryt a přesuňte červený magnetický ukazatel zpět do výchozí polohy uprostřed
  • Vraťe kryt zpět na své místo, stiskněte jej a zároveň jím pootočte doprava 
  • Nyní je MAG 2000 opět připraven k použití

POZOR: Dbejte na to, aby se do vnitřích částí indikátoru a zvláště pak mezi magnety
nedostal prach, nebo jiné nečistoty.

 

Výběr indikátoru

Jako základní pomůcku při výběru citlivosti indikátoru můžete použít tento orientační graf. Potřebujete-li s výběrem poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Modrá zóna - nízká křehkost: Použití indikátoru je vhodné v případě, kdy může dojít ke zjevnému i skrytému poškození zásilky a také v případě, že by mohlo dojít k jejímu poškození také jediným silným nárazem. Týká se produktů přepravovaných za použití kombinovaných způsobů dopravy.

Žlutá zóna - průměrná křehkost: Použití indikátoru je vhodné v případě zásilky, která vykazuje průměrný stupeň pevnosti a odolnosti a kdy je použit standardní režim dopravy.

Červená zóna - vysoká křehkost: Použití indikátoru je vhodné v případě, kdy může být i skryté a nepatrné poškození zásilky zcela zásadní. Jedná se o produkty, u kterých platí velmi nízká tolerance nesprávného zacházení. Např. úložiště dat, optické čočky nebo jiné přístroje vyžadující přesnou kalibraci. Týká se většiny produktů vyžadujících speciální režim přepravy jako např. použití vzdušných přepravních vaků, použití hydraulických podušek při železniční dopravě apod.


Správné umístění a orientace indikátoru

MAG 2000 lze namontovat do vodorovné i svislé polohy. Pokud je umítěn vodorovně, zaregistruje pouze horizontální nárazy, pokud jej však umístíte do svislé polohy, zaznamená horizontální i vertikální nárazy.

Při hodnotách nad 3G je v důsledku působení zemské přitažlivosti a své magnetické konstukci indikátor schopen reagovat na svislé nárazy o 1G nižší než na nárazy horizontální. Je tedy nuté vzít v úvahu skutečnosti že např. MAG 2000 o citlivosti 5G, bude při vertikálním i horizontálním umístění reagovat na vertikální nárazy o síle již 4G.

Pro správnou indikaci nárazů na osy je nutné MAG 2000 umístit následovně:

1 - Vertikální umístění na přední straně reaguje na vertikální nárazy přicházející na osu Z a zároveň na horizontální nárazy na osu Y
2 - Horizontální umístění na dně nebo na víku reaguje horizontální nárazy na osy X a Y, nezaznamená však žádný druh vertikálního nárazu na osu Z !!!
3 - Vertikální umístění na boční straně reaguje na vertikální nárazy na osu Z a horizontální nárazy na osu X

Aby bylo dosaženo všesměrového pokrytí sledované zásilky, je nejvhodnější použití 2 ks indikátorů, 1 ks pro vertikální a 1 ks pro horizontální umístění.

MAG 2000 jsou označeny v levém horním rohu symbolem, který udává správnou orientaci indikátoru, v pravém horním rohu je uvedena citlivost (hodnota g).

HH = Horizontální montáž (H) a g-hodnota pro Horizontální nárazy (H)

VH = Vertikální montáž (V) a g-hodnota pro Horizontální nárazy (H)

VV = Vertikální montáž (V) a hodnota g pro Vertikální nárazy (V)